Home สมุดเยี่ยม WebBoard

เอกสารเผยแพร่
คู่มือเครือข่าย CSR-DPIM 2558

เอกสารใหม่

UserCounter

ตั้งแต่ 15ส.ค.57
online : 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


   


 

คลิกที่รูปเพื่อ Download เอกสาร..

ภาพข่าว CSR-DPIM ...more
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 กองบริหารสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(ที่ปรึกษาโครงการ) และสถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM Network ได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่ผ่านมาตรฐาน CSR-DPIM แล้วได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย
พิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Group Training ครั้งที่ 3
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Group Training ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองคำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันที่ 23 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Group Training ครั้งที่ 1 ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2562
การจัดงาน " 1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DPIM ของผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นภูมิภาค 5 ภาคทั่วประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มาจากการส่งเสริมภายใต้โครงการ CSR-DPIM และซุ้มอาหารตามภูมิภาคต่างๆ บริการให้กับผู้เข้าชมงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมทองคำและบริเวณห้องโถงชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทน ให้เกียรติเป็นประธาน โดยภายในงานจะมี การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM Network การสัมมนาเปิดตัวโครงการ Kick Off และพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ CSR-DPIM ประจำปี 2561
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM NETWORK)และการประชุมเครือข่าย CSR – DPIM ครั้งที่ 1/2561
กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการจัดอบรม Group Training สำหรับสถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม่ บด หรือย่อยหินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 52 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งสิ้นจำนวน 11 แห่ง 33 คน เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จำนวน 10 คน
การสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561 และพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6-8 พ.ย. 2558
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ปี 2558 วันที่ 9-20 กรกฏาคม 2558
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 21 พ.ค. 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการ CSR DPIM 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
การฝึกอบรม Group training CSR-DPIM Network 2558 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
การจัดกิจกรรม train the trainer ให้กับคณะทำงานฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
การสัมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ปี 2558
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2557
พิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน และฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
New การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ CSR-DPIM 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556
การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2556
กิจกรรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาดูงาน
โครงการ CSR-DPIM 2556
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย CSR-DPIM 2556
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 2 ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2556
วันที่ 28 มิ.ย. 56
การประขุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งทีี่ 2/2556 และงานตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ปอดชุมชนโดยรอบเหมืองหินเขาปัตโวกและเขาแดง ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2556
พิธีลงนาม MOU และฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 1 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2556 วันที่ 22-23 พ.ค. 56
การประชุมคณะกรรมเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 8 - 9 มีนาคม 2556
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ และประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DPIM เป็นตัวแทนเครือข่าย มอบตู้เย็นและเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลำปาง
การสัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตราฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี2556 (CSR-DPIM) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 56
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ครั้งที่ 3/2555
การศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM 2555 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต้
ทีมของคณะทำงานฯ และทีมที่ปรึกษาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทวนสอบสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ CSR-DPIM 2555 ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการ์ณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2555
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) และฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ ๑ ของสถานประกอบการแร่ที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2555
กพร. จัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลประจำปี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2554 โดยเรียงลำดับจากเหมืองแร่สีเขียว
สถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินโครงการ CSR-DPIM ปีที่ 2 สร้างความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องกับการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแร่ดำเนินกิจกรรม CSR
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 3 การเข้าพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ยิปซั่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ให้กับประชาชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 2 การเข้าพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ในตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดประชาชนในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1 การเข้าพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับบริษัทในเครือ พี. แอนด์ เอส. ดำเนินโครงการทันตแพทย์อาสาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากลง จ.นครศรีธรรมราช
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ความรับผิดต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (CSR-DPIM)" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
คณะทำงานฯ CSR-DPIM ได้เดินทางไปประสานกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดสุพรรณเพื่อปรึกษาหารือการใช้พื้นที่ทำ CSR

WebBoard ...more

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครร่วมโครงการฯ และสมัครเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการ CSR-DPIM 2556 
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick Off) สมัครเข้าร่วม และสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

เอกสารประชาสัมพันธ์ฯ ใบสมัครต่าง ๆ ดาว์นโหลดได้จากไฟล์แนบโดยคลิกที่ปุ่ม Download ด้านบนครับ

ขอเชิญสมัครร่วมโครงการฯ และสมัครเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการ CSR-DPIM 2555 
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick Off) สมัครเข้าร่วม และสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555

ขอเชิญสมัครร่วมโครงการฯ และสมัครเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการ kick off CSR-DPIM 2553 
*

เอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร CSR-DPIM ปี 2553 No.2 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจะจัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ(Kick off) ในวันอังคารที่ 1มิถุนายน 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ปี 53 สำหรับประวัติ ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร โปรดคลิกที่ download

เอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร CSR-DPIM ปี 2553 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจะจัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ(Kick off) ในวันวันอังคารที่ 1มิถุนายน 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ปี 53 สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดคลิกที่ download

การจ้างศึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 53 
กรมอุตสาหกรรมพื่นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอเชิญสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ


ปฏิทินกิจกรรม
<<   พฤษภาคม 2567   >>
อา พฤ
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 Link ที่น่าสนใจ

 

Poll สำรวจ
แบบสำรวจ : ท่านเห็นด้วยที่โครงการ CSR-DPIM ควรเป็นโครงการต่อไปจนถึงปี 2558 หรือไม่
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
 
ดูแบบสำรวจอื่น...Click ที่นี่

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม


ดูแลโดย : Webmaster