Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเินินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดทัี้้งปีของโครงการฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาผลการทวนสอบผู้ประกอบการ CSR-DPIM 2556 ของผู้ประกอบการใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2556 จำนวน 12 กิจการ และการทวนสอบรายงานของเครือข่าย CSR-DPIM อีกจำนวน 25 สถานประกอบการ ก่อนที่จะแจ้งผลการทวนสอบให้กับสถานประกอบการฯ ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในช่วงปลายปีต่อไป

ภาพประกอบ


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster