Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 2 ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2556

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 56

ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

เป็นการฝึกอบรมครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปี 2556 ก่อนที่จะฝึกอบรมครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 และเข้าไปทวนสอบสถานประกอบการในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อไปภาพประกอบ
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster