Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document


...เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการฝึกอบรม Group training CSR-DPIM Network 2558 ขึ้นที่ห้องประชุมทองคำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยปัจจุบันได้มีสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM แล้วทั้งสิ้น 47 แห่ง..ภาพประกอบ


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster