Home สมุดเยี่ยม WebBoard


กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 3

โครงการตรวจเผ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเฉลิมฉลองในหลวงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

ณ วัดกงตาก โรงเรียนกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และผู้ประกอบการเหมืองแร่ยิปซั่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ให้กับประชาชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ และตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรัศมี 3 กิโลเมตร ประมาณ 500 คน เพื่อให้ชุมชนและเหมืองแร่มีสัมพีนธภาพที่ดีต่อกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริง

ผู้ประกอบเหมืองแร่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย
1. บริษัทโชคพนา (2512) จำกัด
2. บริษัท ไลยมาศ จำกัด
3. บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. บริษัท ยิปซั่มเวลธ จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เอส.ไมนิ่ง จำกัด
6. นายธงชัย บินสมประสงค์
7. นายธีรภัทร วัชราพันธ์

ภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster