Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การทวนสอบสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 55

ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.-1 ส.ค. 2555ภาพบรรยากาศการทวนสอบ
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster