Home สมุดเยี่ยม WebBoard


กิจกรรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีภาพประกอบ

กล่าวต้อนรับ และบรรยายภาพรวมการดำเนินงาน CSR ของเขื่อนศรีนครินทร์


กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการชีววิถี ของเขื่อนศรีนครินทร์
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster