Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งทีี่ 2/2556 และงานตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ปอดชุมชนโดยรอบเหมืองหินเขาปัตโวกและเขาแดง ครั้งที่ 3

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 56

ณ เทศบาลตำบลหินตก อำเภอนร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช1. การประชุมสัมมนาเครือข่าย CSR DPIM Network ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2556 โดยมีสมาชิกเจ้าบ้าน ได้แก่ บจก.ศิลาอารี, บจก.มานะศิลา(2537),และ หจก. ชุติวรรณ และบริษัทพันธมิตรได้แก่ หจก. วังศิลา และนายนิธิรักษ์ สังฆรักษ์ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกฯ อย่างอบอุ่น ในการประชุมเครือข่ายฯ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายฯและเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับสถานที่จัดการประชุมจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับเกียรติจากรองอุตสาหกรรมจังหวัด คุณวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ เป็นประธานการประชุม

ภาพประกอบการประชุมสัมมนาเครือข่าย CSR DPIM Network ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2556

คุณวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายฯ

การนมัสการของเครือข่ายฯ ณ วัดบรมธาตุวรมหาวิหาร2. กิจกรรมตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหินเขาปัตโวกและเขาแดง ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ท่านธวัช ผลความดี มาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และทางเครือข่ายฯ ได้นำแว่นสายตายาวมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงานตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 300 ชิ้น และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกจำนวน 10,000 บาทโดยมีคุณวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์ (การไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะ) ประธานเครือข่ายฯเป็นตัวแทนมอบและคุณสรกฤช ชื่นชวลิต (บจก. ศิลาอารี) รองประธานเครือข่ายฯเป็นตัวแทนผู้รับมอบ และ บจก. เหล็กสยามยามาโตะ ที่มอบเงินสนับสนุนเครือข่ายฯ อีกจำนวน 5,000 บาท

ภาพประกอบกิจกรรมตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหินเขาปัตโวกและเขาแดง

ท่านธวัช ผลความดี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster