Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2556

ในเขตจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ


การเข้าทวนสอบสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2556 ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตัวอย่างเช่น บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาไทย เป็นต้่น
อนึ่ง เกณฑ์การทวนสอบจะยึดตามหัวข้อหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ข้อ และเกณฑ์ปฏิบัติ 9 ข้อ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารเผยแพร่ที่อยู่ในหน้าแรกของเวปเพจนี้
ภาพประกอบ


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster