Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document

สรุปผลการศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM 2555

ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 

 

การศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM 2555 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานกับองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีแนวทางดำเนินงานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำกลับมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทยต่อไป โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 8 คน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่จำนวน 7 คน และ เจ้าหน้าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จำนวน 2 คน สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ Mining Reclamation Corporation: MIRECO โดยรายละเอียดในการศึกษาดูงานมีดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ MIRECO

MIRECO เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ และให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมถ่านหิน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจอื่นๆ เพื่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของ MIRECO มีดังนี้

2. ข้อมูลการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

2.1    Kangwon Land Corporation หรือ High 1 Resort เป็นธุรกิจที่ MIRECO ถือหุ้นในการลงทุนร้อยละ 35 เพื่อพัฒนาพื้นที่เหมืองที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งธุรกิจภายใต้ High 1 Resort ประกอบไปด้วยResort, Condominiums, Ski, Convention Hotel, Kangwon Land Hotel, Casino และ Golf Course โดยในปี 2554 สามารถทำกำไรได้ 4.14 ล้านเหรียญสหรัฐ


สัดส่วนการถือหุ้น

ผลการดำเนินงานในปี 2554

ธุรกิจที่มีการดำเนินงาน

ธุรกิจที่มีการดำเนินงาน

วิทยากรที่บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

บรรยากาศการรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน

2.2 Samtan Coal Mine เป็นเหมืองถ่านหิน ตั้งอยู่ที่ Gohan-ri, Gohan-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do ดำเนินการในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2496 ถึง 27 พฤศจิกายน 2544 ปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้ทั้งหมด 34.6 ล้านตัน ซึ่งหลังจากเหมืองปิดมีพื้นที่ที่ต้องทำการฟื้นฟู จำนวน 233,977 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟื้นฟู 4.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ระยะเวลาในการฟื้นฟูอยู่ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ถึง 10 มิถุนายน 2549 โดยการฟื้นฟูดำเนินการดังนี้

พื้นที่ด้านหน้าก่อนฟื้นฟู

พื้นที่ด้านหน้าระหว่างฟื้นฟู

พื้นที่ด้านหน้าหลังฟื้นฟู

พื้นที่ฟื้นฟูในปัจจุบัน

บรรยากาศการศึกษาดูงานในพื้นที่ฟื้นฟู

บรรยากาศการศึกษาดูงานในพื้นที่ฟื้นฟู

2.3 Sungwon Coal mine เป็นการบำบัดน้ำจากเหมืองแบบ Passive ตั้งอยู่ที่ Hwajeon-dong, Taebaek city, Gangwon-do โดยเริ่มก่อสร้างในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 ถึง 2 พฤษภาคม 2541 โดยกระบวนการบำบัดมีดังนี้

 

 


ทางน้ำเข้าสู่กระบวนการบำบัด

SAPS ( Successive Alkalinity Producing System)

Wetland

ทางน้ำออกจากกระบวนการบำบัด (Gravel filtration)

บรรยากาศการศึกษาดูงานในพื้นที่บำบัดน้ำ

บรรยากาศการศึกษาดูงานในพื้นที่บำบัดน้ำ

 

 

รายชื่อคณะศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM 2555

ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 1. คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 2. คุณมยุรี ปาลวงศ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 3. คุณชัยวิทย์ อุณหศิริกุลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 4. คุณทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 5. คุณธารกมล ถาวรพานิช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 6. คุณชาลี ประจักษ์วงศ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 7. คุณชินพงษ์ ฤทธิ์ทิพย์พันธ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 8. คุณประนอม จันทมาส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 9. คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( เหมืองแม่เมาะ)
 10. คุณจักรพงษ์ กลิ่นวงษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( เหมืองแม่เมาะ)
 11. คุณจรัล แสงรัตนธงชัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( เหมืองแม่เมาะ)
 12. คุณวิระ สอนลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง
 13. คุณศิริสวาท   ประยูรชาญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง
 14. คุณอาริษา    แพงทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง
 15. คุณสรกฤช ชื่นชวลิต บริษัท ศิลาอารี จำกัด
 16. คุณณฐมน กะลำพะบุตร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 17. คุณนุชสรา เทียนไชย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 


ดูแลโดย : Webmaster