Home สมุดเยี่ยม WebBoard


กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการตรวจเผ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเฉลิมฉลองในหลวงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

ณ พื้นที่กลุ่มเหมืองแร่เขาปัดโวก-เขาแดง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 18 มกราคม 2554

          เนื่องในโอกาสปี 2554 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพระชนพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทางการดำเนินกิจการเหมืองหินให้อยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นปัญหาหนึ่งที่เทศบางตำบลหินตก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ประกอบการเหมืองแร่ในตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยจะทำการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดประชาชนในชุมชน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ และเมื่อประสบกับปัญหาด้านสุขภาพแล้วจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพและรายได้ที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณที่มีการทำเหมืองระยะ 3 กิโลเมตร และได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยประชาชนที่เข้ารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพดังกล่าว

        นอกจากการตรวจสุขภาพประชาชนแล้ว เทศบาลตำบลหินตก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ประกอบการเหมืองแร่ในตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการฟื้นคืนสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการนันทนาการสำหรับประชาชนใกล้เคียง

ผู้ประกอบเหมืองหินที่เข้าร่วมโครงการ
1. หจก.นครรัตนศิลา
2. บจก.ศิลาอารี
3. บจก.มานะศิลา 2537
4. หจก.วังศิลา
5. หจก.ศิลาไทย

ภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลหินตก

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

การตัดริบบิ้นเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชาวบ้านที่มารอรับบริการตรวจสุขภาพ

ของรางวัลที่เตรียมไว้แจกให้กับชาวบ้านที่มารอรับบริการตรวจสุขภาพ

ชาวบ้านที่โชคดีได้รับของรางวัลจากโครงการฯ

พิธีปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายหุดหง

ผู้แทนจากกรมอนามัย ปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายหุดหง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผอ.สรส. ปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายหุดหง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผอ.สรส. ปล่อยพันธุ์ปลา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายหุดหง

ภาพหมู่ ของผู้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายหุดหง
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster