Home สมุดเยี่ยม WebBoard


กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1

โครงการทันตแพทย์อาสาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่บริษัทในเครือ พีแอนด์ เอส จัดกิจกรรมทันตแพทย์อาสาสู่ชุมชน ในพื้นที่โรงเรียนบ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 ตุลาคม 2553

ภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน

สถานที่จัดงาน "โรงเรียนบ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ"

บริเวณโดยรอบของสถานที่จัดงาน

บริเวณโดยรอบของสถานที่จัดงาน

บริเวณโดยรอบของสถานที่จัดงาน

เต๊นท์พิธีเปิดโครงการ

บริเวณให้บริการด้านทันตกรรม ของทันตแพทย์อาสา

เจ้าหน้าที่ทันตแพทย์อาสาของ รพ.ตำรวจ รพ.จุฬา รพ.รามาธิบดี ฯลฯ

เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการทันตกรรม

บริเวณสถานที่ให้บริการสุขภาพด้านการ ส่งเสริมความรู้โรคภัยที่ควรระวัง

จุดให้บริการเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริษัท PANDS GROUP

ก่อนพิธีเปิดโครงการทันตแพทย์อาสาสู่ชุมชน

คุณธิดาพร สมิตะสิริ ประธานบริหารกลุ่มบริษัท PANDS GROUP กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุชาติ สุวรรณกาศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ชาวบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ที่มาเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ชาวบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ที่รอรับบริการทันตกรรม

ชาวบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ขณะได้รับบริการตรวจฟัน อุดฟันและขูดหินปูน

เจ้าหน้าที่ทันตแพทย์อาสา ขณะให้บริการทันตกรรมแก่ชาวบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster