Home สมุดเยี่ยม WebBoard


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย CSR-DPIM 2556

วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น

ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกเครือข่ายฯ พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือเครือข่ายฯเพิ่มเติมภาพประกอบ

การกล่าวต้อนรับสมาชิกเครือข่าย โดยนายไพรัตน์ เจริญกิจ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นายวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์ การไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเครือข่าย CSR-DPIM 2556
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster