Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ครั้งที่ 3/2555

ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-18 พ.ย. 2555ภาพบรรยากาศการประชุม


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster