Home สมุดเยี่ยม WebBoard


พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ CSR-DPIM 2556

ณ ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556

          ตามที่สถานประกอบการฯ ได้ผ่านเกณฑ์การทวนสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงทำพิธีมอบโล่รางวัลฯ ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ฯ และได้รับโล่รางวัล CSR-DPIM 2556 ในปีนี้ จำนวน 11 ราย

       

รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ที่ได้รับรางวัล CSR-DPIM 2556
1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาไทย ประุเภทกิจการเหมืองแร่
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วังศิลา ประุเภทกิจการเหมืองแร่
3. บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด ประุเภทกิจการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
4. บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประุเภทกิจการเหมืองแร่
5. โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จำกัด ประุเภทกิจการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

6. บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประุเภทกิจการเหมืองแร่
7. บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประุเภทกิจการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
8. บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด ประุเภทกิจการโรงแต่งแร่
9. บริษัท สโตนวัน จำกัด ประุเภทกิจการเหมืองแร่
10. บริษัท สโตนวัน จำกัด ประุเภทกิจการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
11. บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ประุเภทกิจการเหมืองแร่

ภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster