Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งทีี่ 1/2557

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 57

ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ1. การประชุมสัมมนาเครือข่าย CSR DPIM Network ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 21 ก.พ. 2557

ภาพประกอบการประชุมสัมมนาเครือข่าย CSR DPIM Network ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 21 ก.พ. 2557

คุณวิบูลศักดิ์ อุสาหะนันท์ ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายฯ2. กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟของสมาชิกเครือข่ายเพื่อหาเงินสนับสนุนเครือข่ายฯ
3. กิจกรรมการศึกษาดูงานของสมาชิกเครือข่ายที่ หจก. โรงโม่หินชุมแพรรุ่งเรือง


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster