Home สมุดเยี่ยม WebBoard


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) และฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค. 56

ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน

การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม โดยนายไพรัตน์ เจริญกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน

นายไชยา เจริญวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้แทนของบริษัท พี แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด

การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้แทนของบริษัท ชินชนะอินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม MOU


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 1 ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครการ CSR-DPIM 2556

----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster