Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM NETWORK)และการประชุมเครือข่าย CSR – DPIM ครั้งที่ 1/2561
กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการจัดอบรม Group Training สำหรับสถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม่ บด หรือย่อยหินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 52 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งสิ้นจำนวน 11 แห่ง 33 คน เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จำนวน 10 คน
การสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561 และพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6-8 พ.ย. 2558
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ปี 2558 วันที่ 9-20 กรกฏาคม 2558
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7 

ดูแลโดย : Webmaster