Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 กองบริหารสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(ที่ปรึกษาโครงการ) และสถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM Network ได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่ผ่านมาตรฐาน CSR-DPIM แล้วได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย
พิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Group Training ครั้งที่ 3
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Group Training ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองคำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันที่ 23 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Group Training ครั้งที่ 1 ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2562
[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster