Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ครั้งที่ 1/2556

ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม M 1 ที่ทำการเหมืองแม่เมาะ โดยมีวาระหลัก ๆ คือ

- การแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย ณ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ

- การบริจาคเงินสนับสนุนเครือข่ายภาพบรรยากาศการประชุม


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster