Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document


การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557

ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2557

ในเขตจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

การเข้าทวนสอบสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2557 ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งหมด 6 ราย ดังนี้

ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
จังหวัด
ประเภท
1
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ลำปาง
เหมืองแร่
2
บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี  จำกัด
ลำปาง
เหมืองแร่
3
บริษัท หล่อวัฒนา จำกัด
อุตรดิตถ์
โรงแต่งแร่
4
บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด
ราชบุรี
โม่ บด ย่อยหิน
5
บริษัท ร็อคส์ ไมน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ลพบุรี
เหมืองแร่
6
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
นครศรีธรรมราช
เหมืองแร่


อนึ่ง เกณฑ์การทวนสอบจะยึดตามหัวข้อหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ข้อ และเกณฑ์ปฏิบัติ 9 ข้อ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารเผยแพร่ที่อยู่ในหน้าแรกของเวปเพจนี้
ภาพประกอบ


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster