Home สมุดเยี่ยม WebBoard


การจัดสัมมนาเปิดตัว (Kick off) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตราฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 56

ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

          การสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30 - 12:00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งในงานนี้มีสมาชิกเครือข่ายฯเข้าร่วมสัมมนากันอย่างหนาแน่น โดยมีท่านอธิบดีกรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ท่านเสน่ห์ นิยมไทยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมการสัมมนาเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตัวแทนเครือข่าย (รุ่นพี่) การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะจ.ลำปาง โดยคุณประภาพรรณ พูลทวี และ ตัวแทนจากผู้ประกอบการน้องใหม่ที่ได้รับรางวัลในปี 2555 บริษัทศิลาสากล จ.สระบุรี โดย คุณจิรธน หงรัตนกร จากนั้นเป็นการกล่าวแนะนำตัวของสมาชิกเครือข่ายฯ และทีมทำงานโดยรองประธานเครือข่ายฯ คือ คุณสรกฤช ชื่นชวลิต ทั้งนี้ได้ชักชวนผู้ประกอบการน้องใหม่ที่ได้รับรางวัลปี 2555 เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติมอีกด้วย และในปีนี้ได้กำหนดให้มีสถานประกอบการรายใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2556 อีก จำนวน 10 ราย

       ภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน

การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนายไพรัตน์ เจริญกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน

นายเสน่ห์ นิยมไทย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM ประจำปี 2554-2555

ตัวแทนของประธานเครือข่าย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะจ.ลำปาง โดยคุณประภาพรรณ พูลทวี

ตัวแทนของเครือข่าย จากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล CSR-DPIM ในปี 2555 บริษัทศิลาสากล จ.สระบุรี
โดย คุณจิรธน หงรัตนกร

ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน หลักเกณฑ์การคัดเลือก การสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนางสาวชลดา ซื่อสัตย์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยทั่วไป

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยทั่วไป

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยทั่วไป

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยทั่วไป

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดยทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster