Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document

วันที่ 18-19 มิ.ย. 2558 ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 3/2558 ขึ้นและมีการศีกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จังหวัดระยอง และบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกันของสถานประกอบการเครือข่ายฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง


ดูแลโดย : Webmaster