Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document


...เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม train the trainer ให้กับคณะทำงานฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 18 ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ...ภาพประกอบ


----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster