Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
การสัมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ปี 2558
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2557
พิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน และฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off) และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
New การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ CSR-DPIM 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster