Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
การจัดงาน " 1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DPIM ของผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นภูมิภาค 5 ภาคทั่วประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มาจากการส่งเสริมภายใต้โครงการ CSR-DPIM และซุ้มอาหารตามภูมิภาคต่างๆ บริการให้กับผู้เข้าชมงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมทองคำและบริเวณห้องโถงชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทน ให้เกียรติเป็นประธาน โดยภายในงานจะมี การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM Network การสัมมนาเปิดตัวโครงการ Kick Off และพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ CSR-DPIM ประจำปี 2561
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM NETWORK)และการประชุมเครือข่าย CSR – DPIM ครั้งที่ 1/2561
กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการจัดอบรม Group Training สำหรับสถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม่ บด หรือย่อยหินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 52 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งสิ้นจำนวน 11 แห่ง 33 คน เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จำนวน 10 คน
การสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick off)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561 และพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6-8 พ.ย. 2558
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster