Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2556
กิจกรรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาดูงาน
โครงการ CSR-DPIM 2556
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย CSR-DPIM 2556
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 2 ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2556
วันที่ 28 มิ.ย. 56
การประขุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งทีี่ 2/2556 และงานตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ปอดชุมชนโดยรอบเหมืองหินเขาปัตโวกและเขาแดง ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2556
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster